Privacy verklaring

Over mij

CRMontzorgt.nl is een website van CRM Ontzorgt. CRM Ontzorgt is een software advies bureau. Ik geef advies op het gebied van customer relationship management (CRM), e-mailmarketing en marketing automation software.

Ik verwerk persoonsgegevens van websitebezoekers, (potentiële) klanten en andere relaties om hen te helpen zo goed mogelijk hun doelstellingen te realiseren. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle bovenvermelde rechtspersonen.

In dit privacy statement leg ik uit waarom en op welke manier we je persoonsgegevens verwerken.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn producten of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, functie, organisatie- of bedrijfsnaam, locatiegegevens, voorkeuren, interesses, toestemmingen (opt-ins) voor communicatie, gegevens over je activiteiten op onze websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen, internetbrowser, apparaat type, IP-adres, cookie ID, social ID, overige persoonsgegevens die je aan mij hebt verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

CRM Ontzorgt verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om aanvragen voor informatie, diensten of producten af te kunnen handelen;
 • Om je te informeren over diensten of producten die je eerder van mij hebt afgenomen alsmede over wijzigingen (zoals updates) daarin;
 • Om je te kunnen bereiken ten behoeve van de facturering en incassering van bestelde producten en afgenomen diensten;
 • Om informatie en mijn aanbod van producten en diensten op mijn websites, in nieuwsbrieven, in telefoongesprekken en andere vormen van communicatie af te stemmen op je voorkeuren;
 • Om een persoonlijke profielpagina voor je aan te maken nadat je je hebt geregistreerd;
 • Om nieuwe opdrachten en opdrachtgevers te werven (marketing);
 • Om mijn dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van klikgedrag op de website om te zien welke artikelen het meest gelezen worden en openrates om te zien of mijn nieuwsbrieven relevant zijn;
 • Om je uit te nodigen voor onderzoeken of evenementen.

Ook verwerk ik persoonsgegevens in opdracht van mijn klanten. Mocht je dergelijke gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen dan dien je je te wenden tot onze opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming

CRM Ontzorgt neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CRM Ontzorgt) tussen zit.

CRM Ontzorgt gebruikt hiervoor de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ActiveCampaign, ons eigen CRM-softwareplatform, voor geautomatiseerde interactie op basis van je klantprofiel (marketing automation).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

CRM Ontzorgt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens zijn verzameld.

Als je je hebt aangemeld voor bepaalde informatie zoals nieuwsbrieven: zolang je je niet uitschrijft of op een andere manier aangeeft vergeten te willen worden.

Als ik contact met je hebben gehad: ik bewaren je gegevens maximaal 26 maanden na de laatste interactie.

Als je mijn diensten of producten afneemt: ik bewaren je gegevens voor administratieve doeleinden tot maximaal 5 jaar na het einde van de overeenkomst.

Gegevens over je activiteiten op mijn websites, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen en internetbrowser en apparaat type worden door Google geanonimiseerd bewaard voor een standaardperiode van 26 maanden.

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Ik verwerk jouw gegevens op basis van de onderstaande rechtsgronden:

 • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 • Het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.
 • Met jouw toestemming.
 • Het uitvoeren van het gerechtvaardigd (marketing)belang: om de service te leveren waar je om vraagt, om mijn (potentiële) klanten beter te leren kennen, en mijn aanbod af te stemmen op de wensen van mijn doelgroep.

Wil je meer weten over de afweging die ik bij het gerechtvaardigd belang maken dan kan je contact met ons opnemen via info@crmontzorgt.nl.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je (persoons-)gegevens serieus en heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@crmontzorgt.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor de uitvoering van mijn dienstverlening schakelen wij in voorkomende gevallen andere dienstverleners in, zoals leveranciers van (cloud, saas) software. Een voorbeeld hiervan is Google Analytics. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Zij gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met mijn opdracht. Met deze verwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als bij mijzelf. Ik blijf daarbij verantwoordelijk voor het waarborgen van jouw privacy.

Soms ben ik wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zal ik alleen gegevens aan derden verstrekken als ik daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ik heb geen intentie om gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens en dergelijke. Ik verwerken één typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerk ik om je waar gewenst aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Links

Op de websites van CRM Ontzorgt zijn verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Ik ben niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Je rechten

Onder de AVG heb je een aantal rechten. Ik doe mijn uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens ik van jou verwerken. Ik vertel je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat ik verkeerde gegevens van jou heb? Laat het mij dan weten, dan pas ik het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die ik van jou heb verwijderen. Het kan zijn dat ik voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen naar een andere dienstverlener. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. In elk van de geautomatiseerd verzonden e-mails staat een link om je uit te schrijven. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met mij opnemen.
 • Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan hoor ik dat natuurlijk graag. Kom je er met mij niet uit dan kun je ook een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via dit formulier.

Wil je dat ik de persoonsgegevens die ik over jou in mijn computerbestanden geregistreerd heb staan naar jou sturen, corrigeren, overdragen of volledig verwijderen, stuur dan jouw verzoek naar info@crmontzorgt.nl of per post naar het onderstaande adres:

CRM Ontzorgt
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Melkhof 12, 2613KA, Delft

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en schrijf op de kopie de datum en de tekst “AVG-verzoek aan CRM Ontzorgt“. Dit ter bescherming van je privacy en om te zorgen dat de kopie niet gebruikt kan worden voor andere doeleinden.

Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Vragen

Neem gerust contact met me op indien je vragen hebt over ons privacybeleid.

CRM Ontzorgt
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Melkhof 12, 2613KA, Delft

Of stuur een e-mail naar info@crmontzorgt.nl

Functionaris gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van CRM Ontzorgt is Arnout Reitsma. Zij is te bereiken via info@crmontzorgt.nl of 06-145 351 32.

Wijzigingen

We kunnen deze cookie verklaring van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen. Deze versie is aangepast op 11 augustus 2020.

CRM en E-mailmarketing (automation) software voor elk bedrijf. Dat is mijn visie, daarom hebben ik advies voor elk budget.